Trases lietošanas noteikumi

#

Slēpošanas trases “Reiņa trase” lietošanas līguma NOTEIKUMI

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Slēpošanas trases “Reiņa trase” lietošanas līguma noteikumi nosaka trases “Reiņa trase” un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē “Reiņa trase” ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlējus (skatīt zīmējumu, shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm un/vai sniega dēli.
1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk biļeti vai iegādājas karti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).
1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot kalnu vai kurai nav Biļetes, nav tiesību izmantot Trasi.
1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašnieks vai tā pilnvarotā personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.
1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.
1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.
1.8. Trasē ir aizliegta suņus un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.
2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot trasi tikai šī Līguma darbības laikā.
2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai ja ir izmantots viss Biļetē atļauto nobraucienu skaits.
2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. INVENTĀRS
3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm un sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar visām citām detaļām un priekšmetiem (kā piemēram, stiprinājumi, zābaki, slēpju nūjas u.c.) (turpmāk – “Inventārs”), atbilstoši tam norādītājās vietās.
3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā.
3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas.
3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.
3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlēja (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”).
4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītu ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.
4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.
4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt ar kājām pa nobrauciena zonu un pacēlēja darbības zonā. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties ar kājām pa trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa trasi kritiena dēļ), Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.
4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt trases nobrauciena zonā, arī ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru.
4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.
4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI
5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Slēpotājus.
5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu, atbilstoši viņa iemaņām.
5.3. Lietotājs drīkst uzsāk sākt nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlējs.
5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.
5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs ir atbildīgs par sadursmi ar priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.
5.6. Nepārredzamās trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.
5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot līniju, kas atdala pacēlēju no Trases nobrauciena zonas.
5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. PACĒLĒJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
6.1. Pirms pacelšanās
6.1.1. Lietotājam pie pacēlēja ir pienākums ievērot rindas kārtību. Ir aizliegts izmantot pacēlēju, apejot rindu.
6.1.2. Uzsākt un beigt pacelšanos ar pacēlāju, drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās (nokāpšana no lentas veida pacēlāja) pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma.
6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlēju ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlēja.
6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, lai pacēlēja sastāvdaļa, kas ir paredzētas Lietotāja pārvietošanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis”), neaizķeras aiz tā.
6.1.5. Paceļoties ar pacēlēju divatā, ir jāizvēlas otrs līdzīga auguma Lietotājs.

6.2. Uzsākot pacelšanos
6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlēja (izņemot lentas veida pacēlāju). Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no dēļa stiprinājuma.
6.2.2. Lietotājam ir jā nostājas tieši blakus pacēlējam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tās, lai Lietotāju neskārtu garām slīdošās pacēlēja Turekli.
6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, novietojiet to aiz muguras jostas vietas augstumā.
6.2.4. Ir aizliegts likt starp kājām dubulto Turekli arī gadījumā, ja Lietotājs paceļaties viens pats.
6.2.5. Uz lentas veida pacēlāja uzkāpšana jāveic no pacēlāja apakšas.

6.3. Pacelšanas laikā
6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.
6.3.2. Paceļoties ar pacēlēju, jābrauc taisni, neveicot griezienus, ievērojot pacelšanās ceļu, uz lentas veida pacēlāja jāizvairās no liekām kustībām, kas var izraisīt līdzsvara zudumu, ja nepieciešams jāvēršas pie trases personāla pēc palīdzības.

6.4. Beidzot pacelšanos
6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Tureklis nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.
6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.
6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlēja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli, uz lentas pacēlāja jāatbrīvo pacelšanās beigu laukums, lai izvairītos no sadursmes ar nākamo pacēlāja lietotāju.
6.4.4. Atkabinoties no pacēlēja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlēja troses noraušanos vai bojājumu.
6.4.5. Gadījumā, ja pacēlējs apdraud kāda Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlēju nospiežot “STOP” pogu.

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA
7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.
7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.
7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlēja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.
7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.
7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis vai laika apstākļi.

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA
8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.
8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.
8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlēja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI
9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.
9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.

Galvenā trase

 
Iesācēju trase  
Bērnu parks

 
Distanču trase

 
Kameršļūkšanas trase

 

Darba laiks

 

SLĒPOŠANAS TRASES SLĒGTAS!

 

Pasākumu kalendārs

Viesumajas Rezervācija

Ierašanās
Aizbraukšana

Mūs atbalsta